Menu

News

最新消息

2021-10-28
【研討會】10/28 ~ 10/31 四屆台灣文學外譯國際研討會暨譯者工作坊 / 台文系

Call for participation !

International Conference on Taiwanese Literature Translation & Translator’s Workshop

Hoan-gêng chham-ka 2021 Tâi-oân Bûn-ha̍k Gōa-e̍k Kok-chè Ha̍k-su̍t Gián-thó-hōe & E̍k-chiá Kang-chok-hong !

歡迎報名參加第四屆台灣文學外譯國際研討會暨譯者工作坊!

Hội thảo Quốc tế về Phiên dịch Văn học Đài Loan & Workshop về Dịch thuật Văn học

四回台湾文学外国語翻訳国際学術シンポジウム及び翻訳者ワークショップ

Onsite + online hybrid meeting

28~31 October, 2021 @ NCKU, TAIWAN

Organizers:

National Museum of Taiwan Literature
Center for Taiwanese Languages TestingNational Cheng Kung University

Conference theme: Literary translation, exchange and sustainable development

Workshop topic: Literary translation among Taiwanese, Chinese, Vietnamese and Japanese

For detailed information, please visit website at https://ctlt.twl.ncku.edu.tw/conf/